Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu vodič-údržbár

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, Rožňava oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu  vodič - údržbár.
- zabezpečovanie údržbárskych, záhradníckych prác v objekte knižnice, preprava  zamestnancov na služobných cestách, prevoz knižničných dokumentov, výstav a rôzneho  materiálu, počas vykurovacej sezóny obsluha plynových kotlov.

Pracovný pomer: doba určitá, do 30.5.2022,
Skúšobná doba:  3 mesiace
Druh pracovného pomeru: polovičný pracovný úväzok

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Stredoškolské vzdelanie technického smeru minimálne s výučným listom
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • manuálna zručnosť
 • flexibilnosť,  svedomitosť, samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupina B
 • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)                                                                               

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat: 
V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
platová trieda 2 a platový stupeň podľa odpracovaných rokov 
Uchádzači o túto pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na  adresu organizácie: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Lipová 3, 048 01 Rožňava   alebo na mailovú adresu: riaditel@kniznica-rv.sk do  15.05 2021.

Začiatok pracovného pomeru: 01. 06. 2021

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné  predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.  Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.  b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne  k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov  a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu.  V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto  oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou  ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných  potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je  slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa  článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných  údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Publikované dňa 19. apríl 2021