Voľné pracovné miesto - Knihovník

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, Rožňava oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pozíciu knihovník.

Pracovný pomer: doba určitá - do 31.12.2022
Skúšobná doba: 3 mesiace
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 •     SŠ vzdelanie knihovníckeho alebo príbuzného smeru
 •     VŠ vzdelanie minimálne I.stupňa knihovníckeho alebo humanitného smeru

Iné kritéria a požiadavky:

 •     osobnostné a morálne predpoklady
 •     schopnosť pracovať v kolektíve
 •     empatia, flexibilnosť, komunikatívnosť, čestnosť a svedomitosť
 •     samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 •     ovládanie práce s PC
 •     skúsenosti s prácou v knižnici výhodou
 •     ovládanie cudzieho jazyka výhodou

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 •     bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 •     zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)

Požadované doklady:

 •     žiadosť o prijatie do zamestnania
 •     profesijný životopis
 •     kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 •     písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plat:

 • podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • minimálna mzda 674€ v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu poslať svoju žiadosť spolu s požadovaným dokladmi na adresu organizácie:
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava,
alebo na emailovú adresu: riaditel@kniznica-rv.sk do 24.9.2021 (vrátane)

Predpokladaný nástup do pracovného  pomeru: 15.10.2021

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní e-mailom.

Publikované dňa 08. september 2021