Voľné pracovné miesto - Knihovník

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, Rožňava oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pozíciu knihovník.

Pracovný pomer: doba určitá - do 31.12.2022
Skúšobná doba: 3 mesiace
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 •         SŠ vzdelanie knihovníckeho alebo príbuzného smeru
 •         VŠ vzdelanie minimálne I.stupňa knihovníckeho alebo humanitného smeru
   

Iné kritéria a požiadavky:

 •         osobnostné a morálne predpoklady
 •         schopnosť pracovať v kolektíve
 •         empatia, flexibilnosť, komunikatívnosť, čestnosť a svedomitosť
 •         samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 •         ovládanie práce s PC
 •         skúsenosti s prácou v knižnici výhodou
 •         ovládanie cudzieho jazyka výhodou
   

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 •         bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 •         zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
   

Požadované doklady:

 •         žiadosť o prijatie do zamestnania
 •         profesijný životopis
 •         kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 •         písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   

Plat:

 • podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme minimálna
 • mzda 674€ v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov
   

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu poslať svoju žiadosť spolu s požadovaným dokladmi na adresu organizácie:
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava,
alebo na emailovú adresu: riaditel@kniznica-rv.sk do 24.9.2021 (vrátane)
 

Predpokladaný nástup do pracovného  pomeru: 15.10.2021
 

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní e-mailom.