Voľné pracovné miesto - Odborný knihovník / Odborná knihovníčka

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, Rožňava oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pozíciu Odborný knihovník /odborná knihovníčka.

Pracovný pomer: doba určitá - 1 rok (s možnosťou opätovného predĺženia, resp. predĺženia na neurčitý čas)
Skúšobná doba: 3 mesiace
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 •         SŠ vzdelanie knihovníckeho alebo príbuzného smeru s maturitou alebo
 •         VŠ vzdelanie minimálne I.stupňa knihovníckeho alebo humanitného smeru
   

Iné kritéria a požiadavky:

 •         osobnostné a morálne predpoklady
 •         schopnosť pracovať v kolektíve
 •         empatia, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť a dôslednosť
 •         samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 •         počítačové zručnosti
 •         skúsenosti s prácou v knižnici výhodou
 •         ovládanie cudzieho jazyka výhodou (maďarský jazyk, anglický jazyk)
   

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 •         bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 •         zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
   

Požadované doklady:

 •         žiadosť o prijatie do zamestnania
 •         profesijný životopis
 •         motivačný list
 •         kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 •         písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   

Plat:

 • Základný (tarifný) plat je určený podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1  Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre 5. platovú triedu 839,50 eur, alebo pre 6.platovú triedu 919,50 eur zvýšený o započítanú odbornú prax.
 • Uchádzači/uchádzačky o túto pracovnú pozíciu môžu poslať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu organizácie: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava, alebo na emailovú adresu: riaditel@kniznica-rv.sk do  16.6.2024 (vrátane)

  Predpokladaný nástup do pracovného  pomeru:  1.8. 2024

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní e-mailom.

Neprehliadnite