Čaro Gemera očami i perom

Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave vyhlasuje výtvarnú a literárnu súťaž.

Téma súťaže:
Čaro Gemera očami i perom
Súťaž je zameraná na prezentáciu výtvarných a literárnych prác, ktoré sú zamerané na kultúrne pamiatky a prírodné pamiatky regiónu Gemer.
Zapojiť sa môžu všetky základné a stredné školy v regióne.

Súťažné kategórie:
I. kategória – starší žiaci základných škôl  - 11 – 15 rokov
II. kategória – študenti stredných škôl - 16 – 19 rokov

Výtvarné práce:
Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou:
a) maľba (olej, tempera, akryl, pastel a pod.),
b) grafika (kresba ceruzou, tušom, drevoryt a pod),
c) kombinovanou technikou (koláž, frotáž a pod.).
Formáty A4, A3

Literárne práce:
Literárny druh sa nevymedzuje (poézia, próza – básne, poviedky, rozprávky a pod.)
Práce je možné písať v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Na výtvarných a literárnych prácach musí byť uvedené:
- Názov práce, meno a priezvisko autora, vek, kategória, adresa školy.
- Každá práca musí byť označená pečiatkou školy.
- Práce je potrebné zaslať alebo osobne odovzdať do 31.3. 2023 v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave na Lipovej 3, alebo na pobočke knižnice Juh, Jovická 66.
- V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.
- Výtvarné  aj literárne práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
- Súťaž je ukončená výstavou súťažných prác. Na vernisáži výstavy budú za víťazné práce súťažiacim odovzdané ceny.
- O výsledkoch súťaže budeme informovať školy a následne budú zverejnené na webovej stránke knižnice.

Lipová 3