Odborný knihovník /odborná knihovníčka - bibliografia, regionálna literatúra

Odborný knihovník /odborná knihovníčka - bibliografia, regionálna literatúra


Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, Rožňava oznamuje, že má voľné
pracovné miesto odborný knihovník / odborná knihovníčka pre úsek bibliografie a regionálnej
literatúry.

Pracovný pomer: doba určitá: na 1 rok (s možnosťou opätovného predĺženia, resp. predĺženia na
neurčitý čas)
Skúšobná doba: 3 mesiace
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie minimálne I.stupňa knihovníckeho alebo príbuzného smeru
Iné kritéria a požiadavky:
- schopnosť pracovať v kolektíve, výborná komunikácia s návštevníkmi
- empatia, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
- osobnostné a morálne predpoklady
- ovládanie práce s PC na vysokej úrovni
- skúsenosti s prácou v knižnici výhodou
- ovládanie cudzieho jazyka výhodou ( maďarský, anglický jazyk)
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
- zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o
telesnej a duševnej spôsobilosti)

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Plat:
Základný (tarifný) plat je určený podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy
pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1
Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre 6. platovú triedu 835,50 eur, zvýšený
o započítanú prax.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu poslať svoju žiadosť spolu s požadovaným dokladmi
na adresu organizácie: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava,
alebo na emailovú adresu: riaditel@kniznica-rv.sk do 4.7.2023
Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: august 2023
 

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a iné
kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.

Uchádzači budú kontaktovaní e-mailom.

Lipová 3

Neprehliadnite