Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave ponúka tieto základné a špeciálne výpožičné služby:

Knižnično-informačné služby poskytované na ul. Lipová 3

 • výpožičné služby, absenčné (výpožička domov), prezenčné (výpožička v knižnici)
 • rezervácia knižničných dokumentov
 • predĺženie výpožičnej lehoty
 • absenčné vypožičiavanie zvukových dokumentov pre zdravotne znevýhodnených čitateľov
 • poradenské a konzultačné služby
 • možnosti štúdia v študovni a v čitárni
 • rešeršné služby (formulár na rešerš, ktorý si môžete stiahnuť nájdete v spodnej časti tejto stránky)
 • služby MVS (Medziknižničná výpožičná služba) a MMVS (Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
 • reprografické služby z fondu knižnice
 • informačné služby a regionálna bibliografia
 • metodické služby – obecným úradom, obecným knižniciam
 • organizácia informačno – vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie
 • Prihlášku pre čitateľa nájdete v dolnej časti tejto stránky
 • možnosť vrátenia výpožičiek do biblioboxu aj mimo pracovnej doby

Elektronické služby

 • on-line katalóg knižničných dokumentov
 • verejne dostupný internet, wifi
 • elektronické dodávanie dokumentov
 • skenovanie dokumentov z fondu knižnice
 • možnosť prezerať si svoje konto cez internet
 • rezervácie knižničných dokumentov cez internet
 • predlžovanie kníh cez internet
 • zasielanie SMS správ o možnosti vyzdvihnutia žiadaných dokumentov
 • vyhľadávanie v databázach CVTI SR (Centra vedecko-technických informácií SR) – napr. EBSCO, Wiley Online Library, OECD i Library, SCOPUS, Wolters Kluwer a iné v anglickom jazyku, vrátane full textov
 • možnosť vyhľadávania a čítania niekoľko tisíc titulov v databázach CVTI SR, e-kníh cez stránku BOOKPORT a časopisov cez stránku PRESSREADER

Zvukové knihy  - špeciálna, bezplatná služba

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá štvrťročne dodáva výmenné súbory nových zvukových kníh ( rôznych žánrov ), nahraných na CD. Záujemcom sú k dispozícii na úseku krásnej literatúry.

Táto špeciálna služba je bezplatná pre nevidiacich , slabozrakých a inak zdravotne znevýhodnených čitateľov knižnice (osobám s takými zdravotnými obmedzeniami, ktoré znemožňujú  plnohodnotné a bezproblémové čítanie tlačených kníh).

Čitateľom sa môže stať každý nevidiacich, slabozraký a inak zdravotne znevýhodnený občan, po predložení platného občianskeho preukazu a preukazu ŤZP, ŤZP/S.

 

Medziknižničná výpožičná služba (ďalej len MVS)

Slúži na sprostredkovanie výpožičky knižničných dokumentov, ktoré sa nenachádzajú v našom knižničnom  fonde, a to z fondov iných knižníc. Pri realizácii MVS výpožičky  je potrebné dodržiavať:

 • stanovený výpožičný čas
 • v prípade záujmu o predĺženie dokumentov je potrebné kontaktovať pracovníkov náučného úseku e-mailom alebo telefonicky 2 dni pred uplynutím výpožičnej lehoty. Výpožičky MVS nie je možné predĺžiť automaticky, a to pretože:
  dokumenty je potrebné predĺžiť v príslušnej knižnici, z ktorej je dokument požičaný. Následne po úspešnom predĺžení je možné dokumenty predĺžiť u nás.
 • dokumenty vypožičané cez službu MVS nie je možné predĺžiť hneď pri dodaní, dajú sa predĺžiť, ak je to možné len pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 • MVS – za nedodržanie termínu vrátenia nabiehajú upomienky za každú kn.j. a týždeň podľa aktuálneho cenníka.
 • MVS je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Ak Vám teda prídu knihy z viacerých knižníc poplatok sa násobí.
 • sprostredkovávame aj scany alebo xerokópie odborných článkov. Predpokladom je úplná bibliografická citácia. Scan (xerokópia) článkov ostáva čitateľovi po zaplatení poplatku, ktorý závisí od rozsahu a poplatkov dodávajúcej knižnice.
 • Pri platbe online poprosíme zasielať platbu len po komunikácii s knihovníkom na číslo účtu SK27 8180 0000 0070 0046 1562, variabilný symbol 223001, pričom do poznámky uvediete účel platby (napr. členské, rešerš)
 • Tlačivo na objednávku MVS nájdete na dolnej časti tejto stránky

 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (ďalej len MMVS)

Slúži na získanie dokumentov, ktoré sa nenachádzajú vo fonde knižníc na Slovensku. Tieto požiadavky sprostredkujeme zo zahraničia prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice Martin alebo Univerzitnej knižnice Bratislava.
Poplatok za MMVS (krajiny EÚ) je podľa aktuálneho cenníka.

Kontakt:
e-mail: mvs@kniznica-rv.sk
telefón: 0587880914 – úsek náučnej literatúry

 

Zoznam časopisov

V  knižnici  je možné vypožičať  časopisy a noviny na dobu 7 dní. V prípade, že dané periodikum nie je rezervované iným čitateľom, je možné výpožičku predĺžiť. Dennú tlač a najnovšie čísla časopisov  je možné požičať iba prezenčne, čiže v priestoroch knižnice, staršie čísla je možné  vypožičiavať aj absenčne, teda mimo knižnice.

Na jednotlivých úsekoch môžete nájsť tieto tituly periodík:

Úsek beletrie a čitárne:

Denník: Sme
Týždenníky: Kiskegyed, Nök lapja, Story, Plus 7 dní, Rytmus života, Šarm, Téma, Život
Mesačníky:  Burda Style, GEO, Historická revue, Chatař chalupář, Index, Lepšie bývanie, Moja chalupa, Obrana, Prima vychytávky, Quark, Záhradkár, Urob si sám, Zdravie
Dvojmesačníky: Krásy Slovenska
Štvrťročníky: Burda Easy
Špeciály: Burda Pletení, ITlib
Staršie čísla časopisov: Aspekt, Báječná žena, Balans, Burda, Cestovateľ, Civilná ochrana, Dobré jedlo, Dorka, Enviromagazín, Krásy Slovenska, Malíček, Môj dom, Naše svedectvo, Nový čas, Nový čas pre ženy, Nový čas víkend, Ona Ví, Pekné bývanie, Praktická žena, Prágai tükör, Sandra, Stříbrný vítr, Urob si sám, Vasárnap, Vitalita, Vyšívanie

Úsek literatúry pre deti a mládež:

Mesačníky: Včielka
Štvrťročníky: Bublina, Svet zvierat
Staršie čísla časopisov: Bublina, Fifik, Posledný follower, Slniečko, Stromáčik

Úsek náučnej literatúry a študovne:

Alkoholizmus a drogové závislosti, Didaktika, Manažment školy v praxi, Predškolská výchova, Sestra
Staršie čísla časopisov: Cesta, Dieťa, Dobrá škola, Efeta, Geriatria, Humanita, Lekárnické listy, Naša škola, Nota bene, Ošetrovateľský obzor, Pedagogická revue, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Slovenský lekárnik, Sociálna prevencia, Vychovávateľ, Životné prostredi

Úsek umenia a hudby:

Hudba, Hudobný život, Muzikus, Múzy v škole, Rock&Pop, RUD (Remeslo, Umenie, Dizajn)

 

Objednávací formulár na rešerš

Rešerš predstavuje súhrn literatúry na danú tému. Rešerše sú vypracovávané z celoslovenskej databázy. Jej výsledkom je bibliografický záznam dokumentov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania, ročník, číslo, strany v časopise…).
Pri vypĺňaní objednávacieho formuláru je dôležité okrem osobných údajov uviesť predovšetkým tému a kľúčové slová k požadovanej téme. Použité kľúčové slová musia vystihovať podstatu Vašej témy - podľa anotácie práce.

Upozornenie:
Rešerš je sekundárna informácia o literatúre, t.j. ako je už uvedené, obsahuje základné bibliografické údaje. Nehovorí o tom, či konkrétne dokumenty máme v našej knižnici, nakoľko je vypracovávaná z celoslovenskej databázy. Konkrétne tituly sa potom vyhľadávajú v katalógoch príslušných knižníc.

Formulár je možné si vyzdvihnúť v tlačenej podobe osobne v knižnici na úseku náučnej literatúry, alebo je možné vyplniť formulár na web stránke, a následne ho zaslať na e-mailovú adresu: mvs@kniznica-rv.sk

Služby pre zdravotne znevýhodnených občanov

Hendikepovaným použivateľom ponúkame možnosť využívať rovnaké knižničné služby ako ostatným použivateľom, pretože všetci máme rovnaké kultúrne a spoločenské potreby.

Telesne
znevýhodnení

bezbariérový vstup do priestorov knižnice / bezbariérový prístup medzi regálmi / schodolez

Zrakovo
znevýhodnení

zvukové knihy a možnosť ich zapožičania / počítač s hlasovým výstupom / lupa na čítanie

Mentálne
znevýhodnení

spolupráca so špeciálnymi triedami a skupinami / obrázkové knihy a encyklopédie

Ponúkame 
On-line katalóg
Absenčné a prezenčné výpožičky
Vzdelávaie a kultúrno-spoločenské podujatia určené danej komunite
Muzikoterapia
Biblioterapia
Terapia tvorením (Knižnica rukami)
Individuálny prístup pracovníkov